Načítám..

Ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Účinnosti nabývá od 25. května 2018. V ČR jsou vybraná ustanovení tohoto nařízení obsažena v zákoně č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, který nabyl účinnost 24.4.2019.

Přehled dalších právních norem upravujících oblast ochrany osobních údajů:

Ústavní základ ochrany osobních údajů

 • úmluva Rady Evropy č. 108 z roku 1981
 • článek 8 Charty základních práv EU
 • článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie
 • článek 7, 10 odst. 3 a 13 Listiny základních práv a svobod

Obecné předpisy ochrany osobních údajů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:

Dopravní podnik Cheb. (dále jen DPCH)

sídlo: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 171 34 641 
DIČ: CZ171 34 641 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr.Petr Šindelář, LL.M.

e-mail: sindelar@sikosy.legal
Pravidla a rozsah zpracování osobních údajů ve společnosti

Vaše osobní údaje zpracovává DPCH v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou u DPCH čerpáte. Každé zpracování je prováděno vždy v souladu s GDPR a platnou legislativou a pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Nejčastějšími účely zpracování jsou zejména, nikoli však výlučně:

-

Společnost DPCH při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích společnosti.

DPCH zpracovává osobní údaje, které spadají do kategorií:

 • identifikační údaje;
 • adresní údaje;
 • popisné údaje;
 • údaje o využívání služeb;
 • údaje o třetích osobách (např. o zákonném zástupci v případě nezletilých osob).
  DPCH nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie, jako jsou údaje o etnickém původu, příslušnosti k politickým stranám, příslušnosti k církvi apod.
 • vedení evidence uživatelů systému Karlovarská karta;
 • vedení evidence „černých pasažérů“
 • vydávání newsletterů.

Vaše osobní údaje uchovává DPCH pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je dle zákonných lhůt, které ukládají právní předpisy. Zpracování provádí DPCH po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního základu. Po ztrátě zákonného důvodu jsou osobní údaje likvidovány nebo anonymizovány. DPCH má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nejsou drženy déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

DPCH zpracovává Vaše osobní údaje rovněž k zajištění ochrany oprávněných zájmů DPCH, přičemž takové zpracování nevyžaduje souhlas subjektů údajů. Existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována.

3. Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje, které jste DPCH poskytli, jsou zpracovány a uchovány převážně v rámci DPCH. Při zpracování některých dat spolupracuje DPCH též s externími zpracovateli. Subjekty, které s DPCH spolupracují, jsou pečlivě vybírány na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro DPCH provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše údaje jsou předávány např. těmto zpracovatelům:

Příjemci osobních údajů mohou být rovněž soudy, exekutoři, orgány veřejné moci, Policie ČR apod. DPCH nepředává data do třetích zemí.

4. Poučení o právech subjektů údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají – máte právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány vaše osobní údaje ve společnosti DPCH. Společnost vám poskytne kopie nebo výpis zpracování osobních údajů.

Máte právo, aby DPCH bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na výmaz údajů, které jste poskytli DPCH na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Máte právo, aby DPCH omezil zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud DPCH zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je DPCH pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů DPCH či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Výše popsaná práva jsou vyřizována na vaši písemnou žádost a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat osobně v zákaznickém centru DPCH.

 • partneři systému Karlovarská karta (akceptanti elektronických peněz);
 • provozovatel Zúčtovacího centra Karlovarské karty;
 • provozovatel městské počítačové sítě.

Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, máte právo na tuto skutečnost upozornit zástupce DPCH na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111


Podmínky Cookies

Co jsou Cookies?
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu).
Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky.