Načítám..

Smluvní přepravní podmínky

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY s platností od 1.1. 2023 VYDANÉ DOPRAVNÍM PODNIKEM CHEB, s.r.o. (dále jen DPCH)

v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád)

Čl. 1 Všeobecná ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat na linkách veřejné autobusové dopravy provozovaných DPCH a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, Smluvních přepravních podmínek a Tarifů DPCH.
 3. Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen „Pověřená osoba“) je oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce.
 4. Dopravce informuje cestující o provozu a jeho změnách ve veřejných sdělovacích prostředcích, na autobusových zastávkách a ve vozidlech. Souhrnné informace o linkách DPCH podávají pracovníci Dopravního terminálu v Chebu a kanceláře předprodeje jízdného DPCH. Kancelář předprodeje jízdenek DPCH v Chebu, Žižkova 2669/6, je zároveň pracovištěm, které je určené pro styk s cestujícími. Pověřenou osobou dopravce, která na žádost cestujícího vydá potvrzení o přerušení jízdy nebo o zpoždění spoje, je pracovník Dopravního terminálu v Chebu
 5. Pojem „Chebská karta“ použitý v těchto SPP a v tarifu DPCH v sobě zahrnuje veškeré elektronické nosiče jízdného kompatibilní se systémem Chebské karty uznávané dopravcem (např. Plzeňská karta, Mariánskolázeňská karta, Karlovarská karta atp.)

Čl. 2 Vznik a plnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru, přístupného jen s platným jízdním dokladem.
 2. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení bez jízdenky do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdenek, a cestující zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla.

Čl. 3 Jízdní doklad

 1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Platným jízdním dokladem jsou jízdenky uvedené pod písmenem a) až d) tohoto odstavce, použité v souladu s Tarifem DPCH:
  a) časová jízdenka, opravňující k jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném časovém rozsahu;
  b) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo Smluvních přepravních podmínek právo na přepravu;
  c) jízdenka zaplacená prostřednictvím mobilního zařízení (dále též jen „SMS jízdenka“) s platným kódem na mobilním zařízení cestujícího; druhy jízdenek, které lze zaplatit prostřednictvím mobilního zařízení, stanovuje tarif DPCH.
  d) jízdné nahrané na nosiči Chebská karta,
 2. Jízdní doklad je zejména neplatný pokud:
  a) nejde o originál;
  b) je používán bez vyžadované fotografie;
  c) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití;
  d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny;
  e) je použit neoprávněnou osobou;
  f) uplynula doba jeho platnosti;
  g) není řádně označen (jedná-li se o jízdenku, určenou pro označení v označovacím zařízení).
  Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna cestujícímu odebrat v souladu s § 6 odst. 3 Přepravního řádu. O odebrání dokladu vydá pověřená osoba cestujícímu potvrzení.
 3. Tarifem stanovené druhy časových jízdenek lze využívat výhradně formou jejich nahrání na elektronický nosič – Chebskou kartu. Chebská karta obsahuje údaje označující jejího držitele (§5 odst. 2 Přepravního řádu). V žádosti o její vystavení poskytuje cestující (žadatel) DPCH za účelem naplňování podmínek přepravní smlouvy, své osobní údaje (§2 písm.h Přepravního řádu). Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že cestující tyto údaje neposkytne, nelze mu Chebskou kartu vystavit – může však využít jiné druhy jízdenek stanovené tarifem DPCH (časové krátkodobé). Chebská karta se vystavuje v předprodeji jízdenek, Žižkova 2669/6.

Čl. 4 Jízdné a přepravné

 1. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a přepravného a tarifní podmínky jsou stanoveny Tarifem DPCH.
 2. Časová krátkodobá jízdenka je platným jízdním dokladem tehdy, obsahuje-li správné údaje – tj. datum a čas vydání jízdenky. Jízdenku a na ní vyznačené údaje není dovoleno jakkoli upravovat nebo pozměňovat; jízdenka, která vykazuje známky opakovaného použití je neplatná.
 3. Zlevněné časové krátkodobé jízdenky mohou používat:
  Děti a studenti ve věku 6-26 let, za podmínky prokázání nároku žákovským průkazem pro žáky do 15 let nebo žákovským průkazem pro žáky a studenty 15-26 let nebo platným studentským průkazem ISIC. Kategorie cestujících uvedených v tomto bodě tohoto článku mají nárok na použití zlevněných jízdenek pouze mají-li během přepravy u sebe výše popsané doklady prokazující nárok na jejich použití. Podmínkou přiznání nároku na bezplatné jízdné pro kategorie cestujících určené tarifem DPCH je jeho nahrání na Chebskou kartu. U studentů od 15 do 26 let dále za podmínky prokázání nároku žákovským průkazem pro žáky a studenty 15-26 let, platným studentským průkazem ISIC, na formuláři „Potvrzení o studiu“ o trvání řádného denního studia (předkládá žadatel min. 1 x ročně; nárok na slevu má student do 30.9. následujícího školního roku nebo po dobu platnosti studentského průkazu ISIC) V případě předložení potvrzení o studiu školy mimo území ČR, je nutné přiložit úřední překlad tohoto potvrzení do ČJ.
 4. Časová jízdenka, nahraná na Chebské kartě a jízdenka nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě jsou platnými jízdními doklady, mají-li všechny předepsané náležitosti, jsou-li všechny jejich údaje čitelné a správné.
 5. Časovou jízdenku zlevněnou na 365 dnů mohou využívat vedle kategorií cestujících určených tarifem MHD Cheb rovněž rodinní příslušníci zaměstnanců DPCH.
 6. V případě úhrady jízdného prostřednictvím mobilního zařízení je cestující oprávněn nastoupit do vozidla nebo do označeného prostoru přístupného jen s platným dokladem až poté, co mu byla na jeho mobilní zařízení doručena SMS s údaji o době platnosti jízdenky a platným kontrolním kódem.
 7. SMS jízdenka je neplatná:
  a) po uplynutí doby platnosti v ní uvedené
  b) byla-li jakýmkoli způsobem dodatečně upravena nebo přepsána
  c) byla-li přeposlána nebo zaslána jiným subjektem nežli smluvním distributorem SMS jízdenek dopravce
  d) neobsahuje-li platný kontrolní kód 9.
  V případě nástupu do autobusu bez předem zakoupené jízdenky je cestující povinen k nástupu použít přední dveře vozidla a u řidiče si jízdenku za použití přiměřené hotovosti, Chebskou kartou nebo bankovní kartou zakoupit. Zakoupení jízdenky u řidiče je možné pouze v zastávce. V případě nástupu do autobusů na linkách MHD Cheb, je cestující povinen k nástupu použít přední dveře vozidla a prokázat se platným jízdním dokladem, průkazem a dalšími doklady, které vyžadují Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif DPCH. Časové jízdenky nahrané na Chebské kartě je cestující povinen prokázat přiložením karty k odbavovacímu zařízení u řidiče; při využití bezplatné přepravy vázané na věk je cestující povinen předložit řidiči ke kontrole rovněž osobní doklad vydaný orgánem veřejné správy obsahující datum narození.
 8. Časová jízdenka je neplatná po uplynutí stanovené doby. Jízdenka vydaná řidičem, obsahující název výstupní zastávky, je navíc neplatná po opuštění této zastávky.
 9. Věci a zvířata, které podléhají platbě přepravného, jsou vyjmenovány v Tarifech DPCH.
 10. Vracení jízdného se řídí § 42 odst. 2 Přepravního řádu
 11. Informace o způsobech, kterými lze zakoupit SMS jízdenku či její duplikát a informace o možných způsobech nákupu časových jízdenek na Chebskou kartu, lze nalézt na webu dopravce www.dpch.cz nebo v předprodeji jízdenek.
 12. Výměna čipového nosiče je řešena v Obecných obchodních podmínkách pro vydávání a používání čipových nosičů Chebské karty.
 13. Místo pro prodej a ověřování tiskopisů žákovských průkazů  a cestujících do 15 let, jejichž předložení je nutné k uplatnění zlevněného jízdného, je kancelář předprodeje jízdenek, Žižkova 2669/6.

Čl. 5 Doklady potřebné pro vystavení Chebské karty a využívání příslušných druhů časového jízdného

1. Chebská karta se žadateli vystaví po vyplnění příslušné žádanky, předložení občanského průkazu, aktuální dokladové fotografie a zaplacení manipulačního poplatku ve výši stanovené tarifem DPCH. V případě nezletilých do 15-ti let žadatel předloží též rodný list nebo občanský průkaz zákonného zástupce, je-li v něm žadatel zapsán; žádanku vyplňuje, předkládá a podepisuje zákonný zástupce žadatele.
2. K pořízení první zlevněné jízdenky pro studenty 15-26 let a každé další, jejíž platnost začíná v měsíci říjnu a později příslušného školního roku, je nutné předložit potvrzení o studiu příslušnou školou na celý školní rok. V případě předložení potvrzení o studiu školy mimo území ČR, je nutné přiložit úřední překlad tohoto potvrzení do ČJ.
3. K prodeji první zlevněné jízdenky pro důchodce do 65 let je nutné předložit rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o přiznání starobního nebo plně invalidního důchodu (invalidita III. stupně ne starší 2 měsíce a poté každé 2 roky, případně ústřižku poštovní poukázky pro příjemce: „Důchody – výplatní doklad“. V případě, že se jedná o rozhodnutí státního orgánu mimo ČR, je nutné přiložit úřední překlad tohoto rozhodnutí do ČJ.
4. K prodeji první časové jízdenky držiteli zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského je nutné předložit potvrzení Českého červeného kříže, že je žadatel držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského. 5. Nákup časových jízdenek na Chebskou kartu je možný na období stanovená tarifem DPCH, s možností volby počátku platnosti. Zakoupit příslušnou časovou jízdenku lze nejdříve 60 dní před datem její platnosti.
6. Za doklad osvědčující věk dítěte do 6 let při uplatnění nároku na bezplatnou přepravu se považuje OP, cestovní pas nebo kopie rodného listu dítěte; nárok lze prokázat i průkazem dopravce osvědčujícím věk dítěte, který lze vystavit v předprodeji jízdenek DPCH po předložení uvedených dokladů za poplatek dle tarifu DPCH.

Čl. 6 Přeprava dětských kočárků, jízdních kol a koloběžek

 1. Cestující s dětským kočárkem je povinen do vozidla nastoupit a vystoupit jen dveřmi označenými příslušným piktogramem a kočárek umístit na přilehlé plošině. Průjezd kočárku vozidlem není dovolen.
 2. Na jedné plošině vozidla smí být přepravován pouze jeden dětský kočárek. Řidič vozidla může podle provozní situace povolit přepravu dalších kočárků.
 3. Do autobusu lze nastoupit s dětským kočárkem pouze po souhlasu řidiče. Výstup s dětským kočárkem je cestující povinen včas signalizovat řidiči dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“.
 4. Naložení a vyložení dětského kočárku si musí cestující zajistit sám.
 5. Pokud řidič nebo pověřená osoba z důvodu okamžité přepravní situace přepravu dětského kočárku odmítne, nesmí cestující s dětským kočárkem do vozidla nastoupit.
 6. Za přepravu kočárku bez dítěte se platí přepravné, přičemž podmínky pro přepravu jsou shodné s podmínkami pro přepravu kočárků s dítětem s tím, že kočárek s dítětem má při nástupu do vozidla přednost.
 7. Dětské kočárky jsou ve složeném stavu považovány za zavazadlo a nevztahují se na ně ustanovení o dětských kočárcích, pokud není současně přepravováno i dítě. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY s platností od 1.1. 2023 vydané Dopravním podnikem Cheb, a.s. (dále jen DPCH) v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád).
 8. Za průvodce přepravovaného kočárku s dítětem se považuje pouze jedna osoba starší 15 let za podmínky, že se po celou dobu přepravy nachází v bezprostřední blízkosti kočárku.
 9. Přeprava kočárků sloužících pro přepravu věcí je zakázána.
 10. Přeprava jízdních kol a koloběžek je dovolena pouze se souhlasem řidiče v závislosti na aktuální kapacitě a vytíženosti vozidla. Podmínky pro přepravu jízdních kol jsou shodné s podmínkami pro přepravu kočárků s dítětem s tím, že kočárek s dítětem má při nástupu do vozidla přednost.

Čl. 7 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy  

 1. Dopravce vyhrazuje a označuje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech příměstské dopravy a lanových drahách nejméně dvě místa k sezení a na linkách městské dopravy nejméně šest míst k sezení. Tato vyhrazená místa mohou ostatní cestující obsadit pouze v případě, kdy na ně neuplatňuje nárok cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Stojí-li v zastávce současně více vozidel, dopravce zajistí opětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.
 2. Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být v městské hromadné dopravě umožněn nástup do vozidla i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou určeny pro cestující.
 3. V autobusech je možné přepravu osob na vozíku pro invalidy uskutečnit pouze s vědomím řidiče. Osoba na vozíku pro invalidy si musí předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit. Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení musí být provedeno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde hodlá vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející výstup z vozidla dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo tlačítka, umístěného v dosahu osoby na vozíku pro invalidy.
 4. Vozík pro invalidy musí být umístěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob na vozíku pro invalidy ani ostatních osob. Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou ruční brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb (poloha „zabrzděno“).
 5. Cestující se při nástupu řídí u nízkopodlažních vozidel mezinárodním symbolem přístupnosti, u ostatních vozidel piktogramem kočárku.
 6. Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit na určených místech ve vozidle jen se souhlasem řidiče.
 7. Řidič nebo pověřená osoba odmítne přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, pokud je prostor pro přepravu těchto vozíků nebo celé vozidlo plně obsazeno nebo pokud tato osoba nebo její doprovod nedodržela některé z ustanovení Smluvních přepravních podmínek.

Čl. 8 Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 1. Cestující musí dbát, aby včas do vozidla nastoupil a včas z vozidla vystoupil. Při nástupu a výstupu musí používat dveře podle jejich označení. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími.
 2. V zastávkách na znamení musí cestující, který hodlá nastoupit, dát včas znamení zvednutím ruky. Cestující, který hodlá vystoupit, musí včas použít signalizační zařízení.
 3. Ve vozidlech vybavených tlačítky samoobslužného systému otevírání dveří si musí cestující otevřít dveře stisknutím příslušného tlačítka vně nebo uvnitř vozu.
 4. Nástup a výstup mimo zastávku, s výjimkou mimořádných případů, stanovených dopravcem, není povolen.
 5. Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je cestující povinen na pokyn řidiče nebo pověřené osoby z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn včas nastoupit.
 6. Stojící cestující je povinen přidržovat se ve vozidle zařízení k tomu určených.
 7. Cestující je povinen bez vyzvání umožnit přednostní nástup a uvolnit místa vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 8. Po příjezdu do konečné zastávky musí všichni cestující z vozidla vystoupit, nejedná-li se o spoj, který v konečné zastávce plynule navazuje na spoj jiné linky.
 9. Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
  a) nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst, a nenastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil řidič nebo pověřená osoba;
  b) zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla;
  c) neoprávněně otevírat dveře vozidla a bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní, signalizační nebo jiná zařízení dopravce;
  d) mluvit za jízdy na řidiče;
  e) jíst a pít ve vozidlech, kouřit ve vozidlech, na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách městské hromadné a linkové dopravy.
  f) stát, klečet nebo ležet na sedadlech a pokládat zavazadla na sedadla;
  g) znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo jakož i zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním a poškozovat vozidlo jakož i zařízení pro cestující;
  h) zavěšovat se na záchytná madla a tyče ve vozidle;
  i) chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč);
  j) opírat se o dveře vozidla, bránit jejich otvírání a zavírání;
  k) vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven;
  l) používat sportovní náčiní (kolečkové brusle, skateboard apod.) ve vozidle a v přepravním prostoru;
  m) provozovat obchodní činnost nebo nabídku tiskovin či jiných věcí ve vozidlech a v přepravním prostoru;
  n) jinak porušovat ustanovení Přepravního řádu nebo Smluvních přepravních podmínek.
 10. Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu.

Čl. 9 Podmínky přepravy zavazadel

 1. Cestující může vzít s sebou do vozidla ruční zavazadlo, spoluzavazadlo nebo živé zvíře, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přepravu.
 2. Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu.
 3. Zavazadla, která lze přepravovat bezplatně a zavazadla, která podléhají placení přepravného, určují Tarify DPCH. Placení přepravného podléhají i zavazadla, u kterých přesahuje jen jeden z limitujících rozměrů.
 4. Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru:
  a) věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy;
  b) nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, vyjma látek uvedených v odst. 11;
  c) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo (brusle mohou být přepravovány pouze v ochranném obalu);
  d) věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž;
  e) nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády a policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy);
  f) předmět, jehož rozměry přesahují 50x60x80 cm nebo předmět tvaru válce, delší než 3 m nebo o průměru větším než 20 cm a předmět deskového tvaru, je-li větší než 100x150x10 cm, i když přesahují jeden z těchto rozměrů; výjimku tvoří dětské kočárky, vozík pro invalidy, jeden pár lyží s holemi a jízdní kolo.
 5. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla nebo přepravního prostoru psa nebo jiná drobná zvířata (pokud tomu nebrání veterinární opatření), jsou-li umístěna ve schránách s nepropustným dnem nebo jiných vhodných zavazadlech a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (zápach, hluk apod.). Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení pro přepravu zavazadel.
 6. Bez schrány lze vzít do vozidla a do přepravního prostoru pouze psa. Cestující přepravující psa bez schrány nesmí připustit ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a je povinen neprodleně odstranit každé znečištění, které pes způsobil, nebo uhradit úklid znečištěného místa.
 7. Není-li pes umístěn ve schráně nebo jiném vhodném zavazadle, musí být před vstupem do vozidla nebo přepravního prostoru, po celou dobu přepravy a při výstupu z vozidla (opuštění přepravního prostoru) opatřen náhubkem a držen na krátkém vodítku, nejedná-li se o vodícího či asistenčního psa nevidomé nebo jinak hendikepované osoby. Pes nesmí být umístěn na sedadlo.
 8. O možnosti přepravy cestujícího se psem bez schrány rozhoduje řidič. Cestující musí řidiče uvědomit o svém úmyslu nastoupit. Řidič nebo pověřená osoba může v odůvodněných případech přepravu psa bez schrány odmítnout nebo pro něj určit místo ve vozidle.
 9. V jednom vozidle může být přepravován nejvýše jeden pes bez schrány. Toto omezení neplatí, nastupuje-li do vozidla nevidomá či jinak hendikepovaná osoba s vodícím nebo asistenčním psem, bere-li dva psy do vozidla jeden cestující a pro psy armády a policie.
 10. Přepravné za psa, který není umístěn ve schráně nebo jiném vhodném zavazadle stanoví Tarify DPCH.
 11. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do autobusu, pokud to obsazení vozidla dovoluje, jednu ocelovou láhev s kapalným topným plynem nebo chladicím médiem o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg nebo jednu či dvě nádoby s naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l. Oba druhy paliva nesmí být současně přepravovány v jednom vozidle. Průchod vozidlem s těmito věcmi je zakázán. Láhev nebo nádoba s uvedeným obsahem nesmí být poškozena ani zevně znečištěna a musí mít těsně uzavřený uzávěr. Cestující umístí láhev nebo nádobu na plošinu vozidla, která není určena pro přepravu dětských kočárků, a zajistí ji proti převržení nebo mechanickému poškození. Elektrické akumulátory lze brát s sebou jako zavazadlo jen tehdy, jsou-li odplynovací otvory zajištěny tak, aby z nich kapalina nemohla vystříknout; nabité akumulátory musí být zajištěny proti zkratu. Elektrické akumulátory nesmějí být zevně znečištěny a musí být vždy postaveny na podlahu vozidla.
 12. Přepravné za přepravu nebezpečných věcí, jejichž přeprava je povolena, se platí jako za přepravu zavazadel.

Čl. 10 Přepravní kontrola

 1. Přepravní kontrolor se prokazuje odznakem nebo průkazem a je oprávněn požadovat od cestujícího předložení jízdního dokladu. Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoli během přepravy a v okamžiku vystoupení z autobusu předložit jízdní doklad. Cestující se nezbavuje této povinnosti ani mimo vozidlo, byl-li k předložení vyzván ve vozidle nebo při vystoupení z vozidla. V případě jízdy bez platného jízdního dokladu nebo jiného porušení Smluvních přepravních podmínek je přepravní kontrolor oprávněn ukládat a vybírat stanovenou přirážku, včetně odebrání neplatného jízdního dokladu. Přepravní kontrolor je také oprávněn dávat cestujícímu závazné pokyny a zjišťovat osobní údaje potřebné k vymáhání uložené přirážky. Při nedodržení přepravních podmínek cestujícím je přepravní kontrolor, řidič, nebo pověřená osoba oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy.
 2. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku v hotovosti, je povinen prokázat přepravnímu kontrolorovi své osobní údaje. Osobní údaje se prokazují občanským průkazem, případně jiným průkazem vydaným státním orgánem.
 3. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, cestující, který se neprokáže platným dokladem o zaplacení přepravného a cestující, který jiným způsobem poruší smluvní přepravní podmínky dopravce, je povinen zaplatit jízdné/přepravné a přirážku k jízdnému. Výše přirážky k jízdnému je stanovena na 1.500,-Kč, možnosti jejího snížení v závislosti na způsobu a době úhrady přirážky stanoví tarif DPCH.
 4. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a v době do 30 kalendářních dnů oznámí dopravci, že v okamžiku kontroly měl řádně zakoupenou časovou jízdenku na měsíc nebo delší časové období a ten jeho tvrzení ověří jako pravdivé nebo v okamžiku kontroly vlastnil jiný jízdní doklad opravňující ho k bezplatné přepravě, který dopravci předloží, je povinnosti zaplatit přirážku zproštěn. Využít tohoto ustanovení je cestující oprávněn maximálně jednou ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících.
 5. O zaplacení přirážky vydá pověřený zaměstnanec dopravce cestujícímu potvrzení.
 6. Pověřená osoba je oprávněna při zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně. Přepravní kontrolor je oprávněn provádět kontrolu cestujících též bezprostředně před nástupem či při nástupu do vozidla; cestující bez platné jízdenky, je oprávněn k přepravě nepřipustit, nezakoupí-li si v přítomnosti pověřené osoby neprodleně jízdní doklad ve vozidle.
 7. Přepravní kontrolor je oprávněn pořizovat zvukové záznamy své verbální komunikace s cestujícím pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů pověřené osoby dopravce při ověřování oprávněnosti podnětů a stížností ze strany cestující veřejnosti. Pořízené zvukové záznamy verbální budou uchovány po dobu max. 60 dnů od data jejich pořízení, po uplynutí této doby budou vymazány. U pohledávek, které jsou vymáhané v nalézacím řízení, budou zvukové záznamy vymazány po vydání pravomocného rozhodnutí soudu. Pořízené zvukové záznamy mohou být postoupeny pouze soudu a Policii ČR.
 8. Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce.
 9. Porušení přepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní kontroly, je přestupkem podle obecně závazného právního předpisu.
 10. Osobní údaje o cestujících, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem nebo jim byla uložena povinnost zaplatit přirážku za porušování Smluvních přepravních podmínek (bod 5. tohoto článku) a neuhradí přirážku v hotovosti na místě kontroly, budou vedeny v evidenci DPCH za účelem ochrany práv DPCH. V případě úhrady plné výše pohledávky před podáním žaloby k soudu budou osobní údaje o cestujícím odstraněny nejpozději do 5-ti let od provedení úhrady, v případě podání žaloby k soudu pak do 10-ti let od podání žaloby nebo od ukončení vymáhání.
 11. Cestující má právo se u DPCH dotázat, zda, jaké a k jakému účelu o něm DPCH zpracovává osobní údaje. Dotaz musí být učiněn písemnou formou.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou účinné a platné od 1.1.2023 na všech linkách provozovaných Dopravním podnikem Cheb, s.r.o.
 2. Výňatek z těchto Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn v autobusech a v přepravních prostorech, v plném znění jsou k dispozici v kanceláři předprodeje jízdenek, Cheb, Žižkova 2669/6, případně na dalších vhodných místech a na internetových stránkách dopravce – www.dpch.cz

 

Máte dotaz?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...