Načítám..

Informace k zákonu o ochraně oznamovatelů

Informace k zákonu o ochraně oznamovatelů

Informace k zákonu o ochraně oznamovatelů

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Dopravnímu podniku Cheb (dále jen "DPCH") jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen "VOS") k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má DPCH povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Vnitřní oznamovací systém DPCH

Jak lze oznámení učinit/podat?

 1. elektronicky:
  zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info(zavináč)petrsindelar.eu. Přístup k této e-mailové adrese má pouze Příslušná osoba.
 2. osobně:
  po předchozí domluvě na výše uvedené emailové adrese (požádá-li o to oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).
 3. v listinné podobě: 
  zasláním či osobním doručením na adresu sídla Příslušné osoby (advokát Mgr. Petr Šindelář, LL.M., IČO: 433 08 988, se sídlem Moskevská 1461/66, 36001 Karlovy Vary, ev. č. ČAK: 8817).
 4. v ústní formě: 
  je možno činit v podobě hlasové zprávy na telefonním čísle +420 724 314 908.
Kdo může být oznamovatelem?
Oznamovatelem může být fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, včetně ucházení se o práci, či jinou obdobnou činnost, dozví o protiprávním jednání, které se týká některé z oblastí uvedených v § 2 odst. 1 Zákona.
DPCH ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučuje přijímání oznámení od externí osoby, tzn. osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.
Nerozhodne-li Příslušná osoba jinak, tak oznámení podané anonymním oznamovatelem nebo externím subjektem (viz předchozí odstavec), bude předáno ke zpracování podle jeho skutečného obsahu, zejména jako běžná stížnost.

Externí oznamovací systém
Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz).

Předpis k ochraně oznamovatelů
Předpis k ochraně oznamovatelů